SP-koncernen arbetar i starka forskningsmiljöer. Våra profilområden visar vår samlade kompetens inom viktiga bransch- och samhällsområden.

_________________________

 

Välkommen till Vinnovaprojektet Gröna tak

 

Projektet möter bland annat det stora behov som finns av riktlinjer och
guidelines för svenska gröna tak och anläggningar på betongbjälklag.

 

Om projektet

Projektet genomförs inom Vinnova-utlysningen Utmaningsdriven Innovation UDI - Hållbara städer och fokuserar på ett helhetstänk med nolltolerans mot läckage. Utmaningen ligger i att lösa de problem som finns genom tvärvetenskaplig transektoriell samverkan. Projektet förväntas leda fram till ny kunskap, nya produkter, guidelines och certifieringssystem. Beställaren kommer, efter projektets genomförande, kunna känna större trygghet i samband med upphandling. Anläggningarna blir säkrare, forskarsidan utökas, kunskapsnivån höjs och det aktuella konsortiet kan utvecklas till en viktig kunskaps- och erfarenhetsorganisation.

I projektet ingår sex arbetspaket som på olika sätt och i samverkan identifierar och utvecklar aktuella problemlösningar. Projektresultaten utvärderas och integreras till helhetslösningar. Minst två gröna anläggningar ingår, med byggstart under 2014/2015

 I allt större omfattning föreskrivs idag miljöstadsdelar med gröna lösningar som bland annat skall öka den biologiska mångfalden, ha en temperaturdämpande effekt och ge energibesparingar. Byggherrar åläggs därmed helt enkelt att bygga med gröna anläggningar på betongbjälklag, såsom gröna hustak, gröna terrasser, gröna innergårdar och gröna hela stadsdelar (t.ex. Hagastaden). En hel del kunskap fattas idag för detta och konsekvenserna kan därför bli förödande.

 Initieringsprojektet har identifierat ett stort behov av att utveckla nya övergripande helhetslösningar för gröna anläggningar/tak med hänsyn taget till den miljön och högt ställda krav på hållbarhet, material, byggnadsteknik och energieffektivisering. Problem med dagens lösningar, behov och möjliga nya helhetslösningar har identifierats och analyserats genom främst en workshop med ett stort antal deltagare från offentlig och privat sektor, näringsliv samt forskare.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se