Standarder, Guidelines och Certifiering

Metod för kvalitetssäkrad kravformulering tas fram. Denna bygger på att kvalitén, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och tillhörande checklistor. Arbetet resulterar i en branschstandard/guidelines. Förutom SP ingår också SLU, SGRI, CBI, Sweco och White i arbetspaketet. Arbetet förväntas pågå under hela projektet.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se