WP 7 Projektledning m.m.

I arbetspaketet ingår projektledning, administration, internationell samverkan, etablering av kunskaps- och erfarenhetsorganisation, kunskaps- och erfarenhetsinsamling samt överföring.

En styrgrupp övervakar projektet och deltar aktivt i uppföljning, kunskaps- och erfarenhetsspridning.
Referensgrupp med stark förankring och representation från projektets slutanvändare utgör stödfunktion. Den vetenskapliga ledningen är i största möjliga mån delegerad till WP-ledarna.
För övrigt ingår:
• Kunskapssammanställning med identifikation av problem och behov.
• Kursverksamhet, seminarier, workshops, informationsspridning och marknadsföring.
• Samverkan med andra projekt inom området.
• Kommunicera ut resultat för projektet.

SGRI har t ex ett stort internationellt nätverk med experter inom området i England, Schweiz, Österrike, Grekland, Ungern, Danmark samt intressenter i Finland, Norge, S:t Petersburg, Spanien och Frankrike.

Projektresultaten utvärderas och integreras till helhetslösning. Input från samtliga WP sammanställs till utbildnings- och informationspaket.

Arbetet pågår under hela projektet.

Styrgruppen utgörs av WP-ledare och adjungerade experter beroende på mötesinnehåll. Gruppen sammanträder minst tre gånger per år.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se