WP 4 Överbyggnad

Vad som ingår i arbetet beskrivs mycket kortfattat nedan.

Vanligtvis består överbyggnaden av ett dränerande skikt och ett lager växtsubstrat som skiljs från varandra med en geotextil. I WP 4 ingår även själva trädgården.

  • Dränering, fukthållande lager och växtbädd. Fördjupad kunskap om jordkvalitet och substratutveckling, recept på jordar, riktlinjer för växtbäddsuppbyggnader och kravspecifikation för substrat/jordar.
  • Hur prognostisera och utvärdera substrat utifrån bärighet? Laster av vegetation och förankring av vegetation vid vindlaster? Inventering av olika växtbäddar. Tillgänglig data för LCA och LCC utvärderas för aktuella material och system.
  • Specifikationer för överbyggnad till olika typer av gröna anläggningar på betongbjälklag tas fram. Fördjupad probleminventering genomförs för aktuella överbyggnader. Förekommande krav på dokumentation.

Sweco, SLU, White, SGRI samt aktuella industri- och konsultpartners/aktörer engageras.

WP4 har nära samarbete med WP2/3 samt ger input också till övriga WP. Arbetet beräknas pågå under hela projektet, men bedrivs mest intensivt fram t o m sommaren 2015.

Aktuella ledande leverantörer och materialtillverkare engageras också, tillsammans med i huvudsak SP och CBI.

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se