WP 1 - PROBLEMANALYS OCH KUNSKAPSINVENTERING

Vad som ingår i arbetet beskrivs mycket kortfattat nedan.
  • Kunskapsinventering med fördjupad identifikation av problem, behov och innovativa utvecklingsmöjligheter kopplat till beställaren, projektering och utförandet (vad gäller betong, tätskikt och överbyggnad).
  • Bakgrund till projektet och dess avgränsningar. Vilka hjälpmedel finns redan att tillgå?
  • Litteraturstudier och studier av befintliga kvalitetssäkringssystem. Intervjuer av beställare, byggherrar, projektledare projektörer och byggentreprenörer.
  • Problemanalysen sker också i samråd med pågående B-projekt där ´Gröna tak´ studeras i olika avseenden (projekten BiodiverCity, Grågröna systemlösningar och c/o City). En översikt och State of the Art tas fram.

CBI, SGRI, SLU, SP och Sweco engageras huvudsakligen i arbetet. WP1 ger input till samtliga övriga WP.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se